C. japonica Augusto Leal Gouveia Pinto_#E. Paz

Camelia japonica. Augusto Leal Gouveia Pinto. Foto de Eduarda Paz